Preloader image
 
PRINT
476
page-template-default,page,page-id-476,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

PRINT

PRINT Drukuje zbiory w tle pracy systemu

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
PRINT [/D:urządzenie][/B:bufor][/U:okres1][/M:okres2] [/S:kwant-czasu][/Q:kolejka] [/T] [nazwa_zbioru[…]][/C][/P]

ZNACZENIE:
Drukuje wymienione na liście pliki na drukarce, podczas gdy komputer równolegle wykonuje inne zadania. Istnieje specjalny parametr sterujący maksymalną liczbą plików mogących znajdować się na liście drukowania oraz zezwala na zmianę katalogu bez zakłócenia procesu drukowania. Nazwa każdego wydrukowanego już pliku jest usuwana z listy drukowania. Wprowadzenie komendy bez podania parametrów spowoduje wyświetlenie nazw plików umieszczonych na liście. Przy pierwszym wykonaniu komendy PRINT system pyta się o urządzenie-odbiorcę danych, którym może być na przykład PRN (drukarka), COM1 itd. Standardowo urządzeniem tym jest PRN. Dysk zawierający pliki musi pozostać w stacji dyskowej aż do zakończenia drukowania. Każdy plik jest drukowany od początku nowej strony. DOS zezwala na wyspecyfikowanie nazw dysku i ścieżki, gdzie znajduje się komenda PRINT.

PARAMETRY:
/T Usuwa wszystkie pliki z listy.
/C Usuwa z listy plik wymieniony przed /C oraz wszystkie pliki wymienione później aż do napotkania parametru /P lub naciśnięcia ENTER.
/P Dodaje do listy plik wymieniony przed /P oraz wszystkie pliki wymienione później aż do napotkania parametru
/C lub naciśnięcia ENTER. Jeśli nie podano innych parametrów ‚/’, przyjmuje się obecność /P.
/D:urządzenie Definiuje urządzenie drukujące. Jeśli nie podano tego parametru, urzą- dzeniem drukującym staje się PRN (drukarka). Może być LPT1,LPT2,LPT3 lub COM1 do COM4
/B:bufor Ustala długość (w bajtach) bufora wewnętrznego. Jeśli nie podano tego parametru, bufor będzie miał długość 512 bajtów. Minimalna wartość: 512, a maksymalna 16386.
/Q:kolejka Definiuje maksymalną liczbę plików mogących znajdować się na liście drukowania. Musi mieścić się w prze- od 4 do 32. Wartością standardową jest 10.
/S:kwant-czasu Definiuje wartość kwant-czasu z przedziału od 1 do 255. Wartością standardową jest 8.
/U:okres1 Definiuje liczbę zegarowych taktów oczekiwania komendy PRINT swojej kolejności działania. Standardowo jest to 1 takt.
/M:okres2 Definiuje liczbę taktów zegarowych pracy procesora przydzielanych jednonorazowo komendzie PRINT (zakres od 1 do 255). Standardowo są to 2 takty.

Powyższe parametry mogą być użyte tylko w pierwszym wywołaniu komendy PRINT po uruchomieniu DOS-u. Każda próba ponownego ich użycia spowoduje wyświetlenie komunikatu  ‚Invalid Parameters’ (złe parametry).

PRZYKŁADY:
PRINT A:ABC.DAT lub PRINT A:ABC.DAT /P
Plik o nazwie ABC.DAT z dysku A będzie dodany do listy plików przeznaczonych do drukowania. Drukowanie będzie procesem tła, tzn. że w tym samym czasie komputer będzie mógł wykonywać inne programy.

PRINT /T
Usuwa wszystkie pliki z listy drukowania.

PRINT C:ABC.DAT/P C:DEF.DAT C:TEST.DOC/C
Pliki ABC.DAT i DEF.DAT z dysku C będą dodane do listy drukowania. Plik TEST.DOC, również z dysku C, będzie skreślony z tej listy.

PRINT ABC.DAT/C TEST.DOC/P
Plik ABC.DAT z dysku bieżącego zostanie usunięty z listy plików przeznaczonych do drukowania, plik TEST.DOC będzie do tej listy dodany.

PRINT ABC.DAT/D:COM1/B:1024
Obecność parametrów /D i /B wskazuje, iż komenda PRINT wywoływana jest po raz pierwszy. Długość bufora jest ustalana na 1024 bajty. Plik ABC.DAT będzie dołączony do listy plików przesyłanych do urządzenia COM1.