Preloader image
 
MODE
465
page-template-default,page,page-id-465,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

MODE

MODE Tryby pracy monitora, drukarki, portów komunikacyjnych itp.

TYP: ZEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
Komenda MODE ma siedem opcji:

Opcja 1MODE LPTn[:] [C][,[L][,R]]– drukarka równoległa
Opcja 2MODE COMn[:] [B[,P[,D[,S[,R]]]]]– port szeregowy
Opcja 3MODE [device] [/STATUS]– jaki stan urządzeń
Opcja 4MODE LPTn[:]=COMm[:]– przełączanie drukarki
Opcja 5MODE urządzenie codepage PREPARE=[[yyy] [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku]MODE urządzenie codepage=yyy
MODE urządzenie codepage REFRESH
MODE urządzenie codepage [/STATUS]
Opcja 6MODE [typ][,shift[,T]]ekran, przesuwanie
MODE [typ][,n]ilość linii na ekranie 25,43,50 MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
Opcja 7MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]– szybkość klawiatury

ZNACZENIE:
Steruje formatem operacji na drukarce, włącza karty grafiki, ustala tryb pracy kolorowej karty graficznej, ustala opcje dla interfejsu komunikacyjnego (RS232C), pozwala na ustalanie parametrów dla interfejsu komunikacyjnego oraz na ustalanie szybkości reakcji dla klawiatury. UWAGA: Wiele opcji komendy MODE dostępnych jest jedynie wtedy, gdy zostaną dodatkowo załadowane odpowiednie sterowniki tych urządzeń. Na przykład sterownik ANSI.SYS jest niezbędny dla możliwości ustawiania rozszerzonych stanów na ekranie, natomiast DISPLAY.SYS dla ustawianych stron kodowych. Używa się do tego celu polecenia DEVICE w zbiorze konfiguracyjnym CONFIG.SYS.

Każdą z opcji wyjaśniono oddzielnie:

Opcja 1
MODE LPTn[:] [C][,[L][,R]] ustala charakterystykę drukarki:
n numer drukarki: 1, 2, lub 3
C liczba znaków w wierszu: 80 lub 132
L liczba wierszy w jednym calu pionowego odstępu 6 lub 8
R włączenie ciągłych prób powrotu do drukowania po wystąpieniu błędów przekroczenia czasu (proces ten może być zatrzymany za pomocą klawiszy Ctrl-Break) – część programu MODE pozostaje w pamięci. Wartościami znaku R mogą być litery:
e – zwrócenie informacji „błąd” (error)
b – zwrócenie informacji „zajęty” (busy)
p – podjęcie próby na powrót, aż do skutku
r – zwrócenie informacji „gotowy” (ready)
n – brak ponowienia próby -standardowo- (none)

Standardowo:
LPT1: 80,6,N

Przykład:
MODE LPT2:,8,B – port drugi, kolumn 80, linii 8, zwróć ‚busy’

Opcja 2
MODE COMn[:] [B[,P[,D[,S[,R]]]]] ustala parametry dla portu szeregowego:
n numer interfejsu komunikacyjnego (COM): 1, 2, 3 lub 4
B – (baud rate) szybkość transmisji – 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200 bodów (znaczące są tylko dwie pierwsze cyfry)
P – (parity) parzystość N (brak), O (nieparzysty),
E (parzysty), M (mark), S (space); Ostatnie dwie M i S mogą nie być dostępne na wszystkich komputerach. Standardowo jest to E
D – (data) bity danych 5 do 8-bitowe słowo; na niektórych komputerach niedostępne są wartości 5 i 6. Standardowo 7.
S – (stop) bity stopu 1, 1.5 lub 2; na niektórych komputerach niedostępne jest 1.5. Standardowo dla szybkości 110 – 2, w pozostałych przypadkach 1.
R – (retry) informuje DOS, że interfejs pracuje z drukarką o wejściu szeregowym oraz włącza ciągłe próby powrotu do drukowania po wystąpieniu błędów przekroczenia czasu. Wartościami znaku ‚R’ mogą być litery:
e – zwrócenie informacji „błąd” (error)
b – zwrócenie informacji „zajęty” (busy)
p – podjęcie próby na powrót, aż do skutku
r – zwrócenie informacji „gotowy” (ready)
n – brak ponowienia próby -standardowo- (none)

Opcja 3
MODE [device] [/STATUS] pokazuje, jaki jest aktualnie stan urządzeń ‚device’lub wszystkich, jeśli napisano MODE bez żadnych parametrów.
/STATUS dokładny stan wszystkich urządzeń albo tylko wyszczególnionego w ‚device’

Przykład:
MODE LPT1 – pokaż stan dla pierwszej drukarki w systemie

Opcja 4
MODE LPTn[:]=COMm[:] dane przeznaczone dla LPTn kierowane są do interfejsu komunikacyjnego RS232:
n numer drukarki: 1, 2, lub 3
m numer interfejsu komunikacyjnego: 1, 2, 3 lub 4

Opcja 5
MODE urządzenie codepage PREPARE=[[yyy] [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku]

MODE urządzenie codepage=yyy
MODE urządzenie codepage REFRESH
MODE urządzenie codepage [/STATUS]

Zlecenie MODE można używać w celu ustawienia lub wyświetlenia tablicy kodów przewidzianej dla drukarki lub konsoli.
W tym celu można używać następujących opcji:
urządzenie Określa urządzenie wspomagające przełączanie tablic kodów. Możliwe wartości: CON, LPT1, LPT2 i LPT3

yyy Określa numer tablicy kodów:
437 Stany Zjednoczone USA
850 Wielojęzyczna (Latin I)
852 Wielojęzyczna słowiańska (Latin II) – Polska
860 Portugalia
863 Kanadyjsko-Francuska
865 Nordycka

nazwa_pliku Określa nazwę pliku zawierającego dane dla tablicy kodów ( .CPI), na podstawie których DOS buduje taką tablicę dla wyszczególnionego urządzenia. Dostępne są następujące zbiory:

EGA.CPI  EGA lub IBM PS/2
LCD.CPI  IBM PC wyświetlacz ciekłokrystaliczny
4201.CPI  IBM Proprinters II i III Model 4201 IBM Proprinters II i III XL Model 4202
4208.CPI  IBM Proprinter X24E Model 4207 IBM Proprinter XL24E Model 4208
5202.CPI  IBM Quietwriter III printer

Oprócz wymienionych opcji można używać podanych niżej czterech słów kluczowych w składni: „MODE urządzenie codepage”
Poniższa tabela wyjaśnia funkcje, które pełnią te słowa:

PREPARE Żąda przygotowania przez DOS tablicy kodów dla zadanego urządzenia. Pierwsze użycie danej tablicy kodów musi być zawsze poprzedzone jej przygotowaniem.
SELECT Określa numer tablicy kodów, która ma być używana REFRESH W przypadku zniszczenia tablicy kodów na skutek błędów sprzętowych i innych, opcja ta powoduje jej odtworzenie.
/STATUS Wyświetla aktualnie ustawione tablice kodów dlaurządzeń. Należy zauważyć, że oba poniższe zlecenia działają identycznie:

MODE CON codepage
MODE CON codepage /STATUS

Dopuszczalne są następujące skróty dla słów kluczowych:
CP codepage
/sta /status
prep prepare
sel
ref refresh

UWAGA: W przypadku pracy w sieci nie należy używać opcji: P

Opcja 6
MODE [typ][,shift[,T]] MODE [typ][,n] MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n] ustala charakterystykę karty graficznej obsługującej monitor:

typ może mieć jedną z następujących wartości:
40 dla kolorowej karty graficznej ustala 40 znaków w wierszu
80 dla kolorowej karty graficznej ustala 80 znaków w wierszu
BW40 włącza kolorową kartę graficzną, ustala 40 znaków w wierszu i wyłącza kolory (obraz czarno-biały)
BW80 włącza kolorową kartę graficzną, ustala 80 znaków w wierszu i wyłącza kolory (obraz czarno-biały)
CO40 włącza kolorową kartę graficzną, ustala 40 znaków w wierszu i włącza kolory
CO80 włącza kolorową kartę graficzną, ustala 80 znaków w wierszu i włącza kolory
MONO włącza monochromatyczną kartę graficzną, ustala 80 znaków w wierszu
shift może być równe L lub R; przesuwa obraz w prawo (R) lub w lewo (L) o jeden lub dwa znaki
T wyświetla wiersz znaków na ekranie, po czym zadaje pytanie, czy ekran jest ustawiony prawidłowo; po odpowiedzi przeczącej (N) przesuwa obraz i pyta ponownie; po odpowiedzi twierdzącej (Y) kończy wykonywanie komendy
CON[:] Ustawienie dotyczyć będzie monitora.
COLS=c Określenie liczby znaków w linii, 40 lub 80.
LINES=n Określa liczbę linii jakie będą wyświetlane na ekranie. Wartościami dla ‚n’ mogą być liczby 25, 43 lub 50. Jednak nie każdy typ karty umożliwia to. Na VGA możesz wszystko ustawić. UWAGA: Aby to zadziałało, to musi być załadowany sterownik ANSI.SYS, za pomocą zleceniaDEVICE w CONFIG.SYS.

UWAGA: Za pomocą komendy MODE można wykonać symulację karty CGA na karcie Monochrome (MDA)
MODE CO80 – symulacja CGA na MDA
MODE MONO – przywrócenie trybu HERCULES
Nie na wszystkich jednak kartach monochromatycznych jest możliwa symulacja CGA za pomocą komendy MODE. Na starych kartach HERCULES-a koniecznym jest zastosowanie specjalnych programów, jak np. COLOR.

Opcja 7
MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d] ustala szybkość powtarzalności klawiszy klawiatury
CON[:] Dotyczy klawiatury
RATE=r Szybkość repetycji (powtarzalności) klawiszy, od 1 do 32. Oznacza to przy długim trzymaniu naciśniętego klawisza jego automatyczne powtarzanie z prędkością odpowiednio od 2 do 30 znaków na sekundę. Standardową wartością jest 20. Jeśli ustawiasz opcję RATE to musisz także ustawić DALEY.
DELAY=d Zwłoka, zanim rozpocznie się powtarzanie znaków. Wartością jest 1,2,3,4 reprezentujące 0.25, 0.50, 0.75, 1 sekundy zwłoki. Standardową wartością jest 2. Jeśli określasz opcję DELAY, to musisz określić także RATE.

PRZYKŁADY:
MODE LPT2:132,6
Ustala długość wiersza dla drukarki 2 na 132 znaki,a liczbę wierszy w jednym calu na 6.

MODE BW80,R
Włącza kolorową kartę graficzną, ustala długośćwiersza na 80 znaków i przesuwa obraz o dwa znaki wprawo.

MODE COM2:30,N,8,1
Ustala dla interfejsu komunikacyjnego 2 następująceparametry: szybkość – 300 bodów, brak sprawdzania parzystości, 8-bitowe słowo, 1 bit stopu.

MODE LPT1=COM2
Przesyła wszystkie dane kierowane na drukarkę 1 dointerfejsu komunikacyjnego 2.

MODE.COM CON RATE=32 DELAY=2
Maksymalne przyspieszenie powtarzalności klawiszyklawiatury, przy średnim czasie zwłoki zanim rozpocznie się repetycja.