Preloader image
 
IF
441
page-template-default,page,page-id-441,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

IF

IF Warunek ‚Jeśli’ używany także w programach Batch

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
IF [NOT] warunek komenda

ZNACZENIE:
Instrukcja wewnętrzna powodująca warunkowe wykonywanie komend DOS-a. Może być ona wykonana na poziomie komend, ale najczęściej używana jest wewnątrz programów Batch.

Parametrami warunku mogą być:
ERRORLEVEL numer
Warunek jest spełniony, jeśli kod wyjściowy poprzedniego programu był równy lub większy niż podany ‚numer’. Kod wyjściowy programu można przypisać za pomocą komend BACKUP, RESTORE, XCOPY, REPLACE, DISKCOPY, DISKCOMP, FORMAT oraz za pomocą innych programów użytkownika.

nazwa1==nazwa2
Warunek jest spełniony, jeżeli ‚nazwa1’ i ‚nazwa2’ są identyczne. Łańcuchy mogą zawierać dowolne znaki z wyjątkiem: przecinków, średników, znaków równości, spacji.

EXIST [dysk:]nazwa-pliku[.roz] Warunek jest spełniony, jeżeli na wymienionym dysku istnieje plik o podanej nazwie. Podanie nazwy ścieżki jest niedozwolone.

‚Komenda’ może być dowolną komendą DOS-u. Będzie ona wykonywana, jeśli ‚warunek’ zostanie spełniony, w przeciwnym przypadku będzie pominięta, a system rozpocznie wykonywanie następnego wiersza programu Batch. ‚NOT warunek’ jest zaprzeczeniem warunku.

PRZYKŁADY:
IF EXIST ABC.DAT COPY ABC.DAT B:
Powoduje sprawdzenie, czy na dysku bieżącym znajduje się plik o nazwie ABC.DAT. Jeśli plik ten istnieje, kopiuje go na dysk B, w przeciwnym przypadku zostanie wykonany następny wiersz programu Batch.

IF %1==HASŁO ECHO Hasło wprowadzono poprawnie
Powoduje sprawdzenie, czy dany argument parametru %1 jest równy ‚HASŁO’. Jeśli tak, to zostanie wykonana instrukcja ECHO i na ekranie pojawi się napis ‚Hasło wprowadzono poprawnie’. W przeciwnym przypadku będzie wykonany następny wiersz programu Batch.

IF ERRORLEVEL 4 ECHO Przerwany z powodu błędu
Sprawdzi kod wyjściowy poprzedniego programu. Jeżeli kończąc działanie program przypisze zmiennej ERRORLEVEL wartość 4, na ekranie pojawi się napis ‚Przerwany z powodu błędu’. Jeśli zmienna ERRORLEVEL będzie mieć jakąkolwiek inną wartość, nastąpi skok do kolejnego wiersza programu Batch.