Preloader image
 
DIR
245
page-template-default,page,page-id-245,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

DIR

DIR Wyświetla zawartość kartoteki

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
DIR [dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] [/P][/W] [/A[[:]atrybuty]] [/O[[:]sortowanie]] [/S][/B][/L]

ZNACZENIE:
Wyświetla katalog (listę plików) z podanego dysku, ścieżki i o podanej nazwie. Jeżeli nie wyspecyfikowano nazw dysku, ścieżki i pliku, to będzie wyświetlony cały katalog z bieżącego dysku i ścieżki. Podawane są następujące informacje: identyfikator katalogu, ilość wolnego miejsca, dla każdego pliku z katalogu jego wielkość (w bajtach), datę i godzinę jego utworzenia lub ostatniej zmiany. Nazwy katalogów dodatkowych są umieszczane na liście plików.

PARAMETRY:
[dysk:][ścieżka][nazwa_pliku] Określenie katalogu i/lub końcowej nazwy zbioru. Mogą być podane na końcu znaki globalne * i ?, oznaczające grupę zbiorów. Jeśli parametr ten nie zostanie podany, to zostanie zrobiony wykaz katalogu bieżącego.

/P Zatrzymuje wyświetlanie katalogu, gdy ekran już się zapełni, dając czas na przeczytanie listy. Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyświetlenie kolejnego ekranu.

/W Zagęszczony wariant wyświetlania katalogu. Nie są podawane rozmiary plików, daty i godziny, a wykaz jest w czterech szpaltach. Zapewnia to pokazanie maksymalnej ilości nazw zbiorów na jednym ekranie.

/A Wykaz zbiorów, które posiadają wyspecyfikowane atrybuty:
D katalogi
H zbiory ukryte
S zbiory systemowe (np. IO.SYS i MSDOS.SYS)
R zbiory tylko do odczytu (ochrona zapisu)
A zbiory gotowe do archiwizacji (BACKUP)
– przeczenie; wszystkie z wyjątkiem danego atrybutu… (znak minus musi wystąpić przed właściwą literą)

/O Sortowanie zbiorów według kolejności:
N alfabetycznie według nazw i rozszerzeń
E alfabetycznie według rozszerzeń i nazw
S  według rozmiarów zbiorów (od najmniejszych)
D według daty i czasu (najpierw najstarsze)
G grupuj w wykazie najpierw katalogi
– przeczenie; wykaz w odwrotnej kolejności (znak minus musi wystąpić przed właściwą literą)

/S Wyświetlanie nazw zbiorów z podanego katalogu oraz ze wszystkich podkatalogów.

/B Bardzo skrótowy wykaz, tylko nazwy zbiorów w postaci jednej szpalty.

/L Użyj małych liter w wykazie nazw zbiorów.

PRZYKŁADY:
DIR
Wyświetla listę wszystkich plików z bieżącego dysku i katalogu.

DIR B:
Wyświetla listę wszystkich plików z bieżącego katalogu z dysku B.

DIR C:\nazwa1
Wyświetla listę wszystkich plików z katalogu ‚nazwa1’z dysku C.

DIR B:ABC.DAT
Wyświetla rozmiar, datę i godzinę zmiany dla pliku ABC.DAT, znajdującego się na dysku B.

DIR A:/W lub DIR A: /W
Wyświetla skróconą wersję listy bieżącego katalogu z dysku A.

DIR A: /P
Wyświetla bieżący katalog z dysku A, robiąc przerwę po każdorazowym zapełnieniu ekranu.

DIR .

To samo, co DIR bez parametrów – lista wszystkich plików z bieżącego dysku i katalogu.

DIR *.ba?
Wyświetla listę wszystkich plików z bieżącego dysku i katalogu, które mają rozszerzenia zaczynające się od liter ‚ba’; trzecia litera może być jakimkolwiek znakiem dopuszczonym przez DOS do użycia w nazwach plików.

DIR C:\ /S
Wykaz wszystkich zbiorów ze wszystkich katalogów, z dysku C:, oprócz zbiorów o atrybucie HIDDEN i SYSTEM.

DIR C:\AB. /S
Poszukiwanie na całym dysku C: we wszystkich katalogach wszystkich zbirów, które zaczynają się od liter AB…

DIR C:\ /A:H /S
Wykaz wszystkich ukrytych zbiorów z dysku C:

DIR C:\UTIL*.EXE /A:-R
Wykaz wszystkich zbiorów typu .EXE z katalogu \UTIL na dysku C:, które nie mają atrybutu ‚READ ONLY’.

DIR C:\DOKUMENT /O:E
Wykaz wszystkich zbiorów z katalogu DOKUMENT posortowanych według ich rozszerzeń, a następnie ich nazw.

DIR D:\ /O:-S /S
Pokaż wszystkie największe zbiory w kolejnych katalogach z dysku D: (sortowane od największych do najmniejszych).