Preloader image
 
COPY
200
page-template-default,page,page-id-200,simplicity-core-1.0.3,simplicity-theme-ver-2.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll

COPY

COPY Kopiuje zbiory z jednego miejsca na inne

TYP: WEWNĘTRZNY

POSTAĆ:
COPY [/A|/B] źródło[/A|/B] [+źródło[/A|/B] [+…]] [przeznaczenie[/A|/B]] [/V]

ZNACZENIE:
Kopiuje pojedynczy plik lub grupę plików z jednego dysku na drugi lub na ten sam. Pierwsza nazwa pliku specyfikuje plik źródłowy, czyli źródło, a druga specyfikuje plik docelowy, czyli przeznaczenie. Jeżeli kopiowanie odbywa się w obrębie jednego dysku, to nazwy plików muszą być różne lub pliki muszą należeć do różnych katalogów. W przeciwnym razie, na pierwszym pliku zostanie zapisana kopiowana informacja. Jeżeli nie jest podana nazwa dysku, to użyty zostanie dysk bieżący. Jeżeli nazwa pliku docelowego jest taka sama jak źródłowego, to wystarczy podać nazwę dysku docelowego. Pliki mogą być jednocześnie kopiowane i łączone. Można łączyć dwa lub więcej plików w jeden przez dołączanie. Aby połączyć pliki, należy ich nazwy oddzielić znakiem ‚+’. Jeżeli nazwa pliku docelowego nie jest podana, to plik wynikowy będzie miał nazwę pierwszego pliku, do którego dołączono pozostałe pliki.

Zlecenie COPY umożliwia także przyporządkowanie bieżącej daty i czasu dowolnym zbiorom według formatu: COPY /B źródło +,,

PARAMETRY:
źródło – Plik, który ma być kopiowany. Mogą być użyte znaki globalne * i ?, co oznaczać będzie potrzebę kopiowania całej grupy zbiorów. Może to także oznaczać jedynie miejsce skąd należy kopiować, np. nazwa katalogu. Będą wtedy kopiowane wszystkie zbiory z tego katalogu. Przynajmniej jeden raz musi wystąpić ten parametr.

przeznaczenie – Nazwa miejsca docelowego, np. dysk, katalog. Jeśli dodatkowo podamy końcową nazwę zbioru to zbiór źródłowy zmieni nazwę na końcową. Parametr ten jest opcjonalny, tzn. jego brak powoduje umieszczenie kopiowanych zbiorów w katalogu bieżącym, na bieżącym dysku. Przeznaczenie może być także urządzeniem, np. PRN powodować będzie drukowanie, a CON wyświetlenie zawartości zbioru na ekran.

/A i /B odnoszą się do wszystkich plików, które znajdują się na liście, aż do ponownego wystąpienia parametrów /A lub /B.

Parametry użyte na początku komendy:
/A – Plik jest kopiowany do pierwszego napotkanego znaku końca pliku (EOF); pozostała część pliku nie jest kopiowana. Jest on ustawiony standardowo gdy zbiory są dodawane (użyty symbol ‚+’).

/B – Kopiowany jest cały plik, tzn. poza znak końca zbioru. Pozwala na kopiowanie plików binarnych. Jest ustawiony standardowo dla kopiowania zwykłego, nie polegającego na dodawaniu zbiorów.

Parametry użyte za nazwą pliku:
/A – Na końcu skopiowanego pliku jest dodawany znak EOF (koniec pliku).

/B – Znak końca pliku (EOF) nie jest dodawany.

Parametr użyty na samym końcu komendy:
/V – DOS sprawdza kopiowany plik i zapisuje go poprawnie. Następuje weryfikacja zapisu, która spowalnia zapis.

WAŻNE: Zlecenie COPY nie kopiuje plików, które mają atrybut HIDDEN (ukryty – dla komend DOS-a) oraz SYSTEM. Jeśli chcesz kopiować takie zbiory to wpierw musisz usunąć te atrybuty za pomocą komendy ATTRIB . Więcej, zlecenie COPY podczas kopiowania pliku z atrybutem READ ONLY (tylko do odczytu) usuwa automatycznie ten atrybut. Niemniej plik zostaje skopiowany.

PRZYKŁADY:
Kopiowanie zwykłe:
COPY A:ABC.DAT
Kopiuje plik ABC.DAT z dysku A: na dysk bieżący oraz do katalogu bieżącego.

COPY C:*.EXE B:
Kopiuje wszystkie pliki typu .EXE z katalogu głównego dysku C: na dysk B: bez zmiany ich nazw. Będą one umieszczane w katalogu bieżącym dysku B: (ostatnio us- tawionym).

COPY C:\nazwa2\ABC.COM C:\ /V
Kopiuje, jednocześnie sprawdzając, plik ABC.COM z katalogu dodatkowego ‚nazwa2’ z dysku C do katalogu głównego dysku C.

COPY A:\katalog1\ABC.DAT A:\katalog2
Kopiuje plik ABC.DAT z katalogu ‚katalog1’ do katalogu ‚katalog2’ na dysku A bez zmiany nazwy pliku; ‚nazwa1’musi być katalogiem o jeden rząd niższym od katalogu bieżącego.
UWAGA: Jeśli okaże się, że nazwa ‚katalog2’ nie jest katalogiem, to zbiór ABC.DAT zostanie skopiowany ze zmianą nazwy na określenie: ‚katalog2’

Kopiowanie całych katalogów:
COPY C:\UTIL D:\
Kopiuje zawartość katalogu \UTIL z dysku C: na dysk D: do katalogu głównego. Zlecenie to równoważne jest następującemu: COPY C:\UTIL*.* D:\
UWAGA: Aby kopiować jednocześnie także i podkatalogi, należy użyć komendy XCOPY.

Kopia ze zmianą nazwy zbioru:
COPY C:ABC.DAT C:ABC.BAK
Kopiuje plik ABC.DAT na ten sam dysk; kopia otrzymuje nazwę ABC.BAK. UWAGA: Jeśli na tym dysku istnieje już katalog o nazwie ‚ABC.BAK’, to zbiór źródłowy zostanie do niego skopiowany, ale bez zmiany nazwy.

COPY C:\UTIL D:*.XXX
Kopiowanie wszystkich zbiorów z katalogu ‚\UTIL’ do ka- talogu głównego na dysku D: z jednoczesną zmianą nazwy każdego z nich w taki sposób, aby ulegały zmianie jedy- nie ich rozszerzenia na ‚XXX’. Znaczy to, że ich nazwy przed kropką będą takie jak pierwotnie, a rozszerzenia wszystkich będą nowe: .XXX
UWAGA: Jeśli wystąpią dwa zbiory w miejscu źródłowym o tych samych nazwach (przed kropką), a różniące się jedynie rozszerzeniem, to w miejscu docelowym pod tą nazwą będzie jedynie ostatni z nich. Nie ma ich bowiem jak rozróżnić, gdyż rozszerzenia będą teraz takie same: XXX

Łączenie, czyli dodawanie zbiorów:
COPY A:FILE1.xxx + A:FILE2.yyy B:FILE3.zzz Pliki FILE1.xxx i FILE2.yyy z dysku A są łączone w jeden plik o nazwie FILE3.zzz umieszczony na dysku B. Zbiory źródłowe będą kopiowane tylko do pierwszego wystąpienia w nich znaku końca zbioru, czyli Ctrl-Z:

COPY A:FILE1.xxx + A:FILE2.yyy
Pliki FILE1.xxx i FILE2.yyy z dysku A są łączone w jeden plik o nazwie FILE1.xxx. Zbiór źródłowy będzie kopiowany tylko do pierwszego wystąpienia w nim znaku końca zbioru, czyli Ctrl-Z:

COPY /B FILE1 + *.HLP BIGFILE
Wszystkie pliki na dysku bieżącym o rozszerzeniu .HLP będą dołączone do pliku FILE1 i umieszczone w pliku BIGFILE na dysku bieżącym. UWAGA: W odróżnieniu od po- wyższych przykładów kopiowane będą całe zbiory poza znak końca zbioru, czyli binarnie.

COPY /B *.COM SUMA.COM
Połączenie wszystkich zbiorów z bieżącego katalogu typu .COM w jeden zbiór o nazwie ‚SUMA.COM’. Kopiowanie zbiorów będzie binarne. Zauważ, że brak jest znaku +, skoro nazwa ‚SUMA.COM’ ma być końcowym ich przeznaczeniem.

COPY /B C:\katalog D:\SUMA.ZB
Połączenie wszystkich zbiorów zawartych w katalogu ‚\katalog’ w jeden o nazwie ‚SUMA.ZB’, który zostanie umieszczony na dysku D: w katalogu głównym. Zlecenie to równoważne jest z: COPY /B C:\katalog*.* D:\SUMA.ZB

COPY /B katalog1 + katalog2 + katalog3 D:\SUMA.ZB
Połączenie wszystkich zbiorów zawartych w kolejnych trzech katalogach w jeden o nazwie ‚SUMA.ZB’, który zostanie umieszczony na dysku D: w katalogu głównym.

Kopiowanie do urządzenia:
COPY /B *.DOC PRN Wydrukowanie wszystkich zbiorów tekstowych o rozszerzeniu . DOC na pierwszej drukarce zainstalowanej w systemie (nazwa PRN).

COPY /B OPIS.TXT CON
Wyświetlenie całej zawartości zbioru OPIS.TXT na ekranie. Komenda ta jest mocniejsza niż TYPE.

COPY /B SEND.XYZ COM1
Przesłanie zbioru ‚SEND.XYZ’ poprzez port komunikacyjny COM1.

Zmiana daty i czasu za pomocą zlecenia COPY:
COPY /B . + ,, Wszystkim zbiorom z katalogu bieżącego zostanie przyporządkowana dzisiejsza data i godzina. Aby zmienić datę i godzinę na jakąś inną, należy najpierw ją ustawić w systemie za pomocą komend DATE i TIME, a dopiero potem wydać powyższe zlecenie. Zmiana daty i czasu odbywa się bez zmiany zawartości tych zbiorów.
UWAGA: Znaki przecinków ,, informują, że przeznaczenie dla tych zbiorów będzie pominięte. Znak plus + jest tutaj istotny. Parametr /B również jest niezbędny i oznacza zachowanie całego zbioru, gdyż znak ‚+’ standardowo ustawia na kopiowanie tylko do pierwszego wystąpienia w zbiorze znaku końca zbioru (Ctrl-Z).